پودرسمباده:

یکی از انواع سمباده کاری استفاده از پودرسمباده است که توسط چسب نمد به نمد چسبانده می شود.این محصول ژاپنی است ودارای دانه بندی متفاوت است که از 40 شروع می شود تا 600 که رایج ترین آنهاست.