زیرنواری:

برای استفاده از سمباده نواری یه سر آن به توپی غلطک وصل میشود وسردیگر آن به زیرنواری وصل می شود تابه صورت دوار نوار سمباده بچرخد ودر صورت فشار قطعه به نوار سمباده به دلیل پلاستیکی بودن زیر نواری از پاره شدن پارچه سمباده نواری جلوگیری می کند