این دستگاه پرتابل بوده وبرای زمانی که نمیتوان قطعه را به دستگاه گرفت مناسب می باشدمواردی مثل قطعات بزرگ ومخازن وسایل کوچک وصل شده قطعه نصب شده بر روی قطعه ای بزرگ تر .دارای قدرت یک اسب شلنگ یک متری