• نمد:

 • جهت پرداختکاری و صیقل کاری فلزات قبل از آبکاری و در نهایت فینیشینگ مورد استفاده قرار 
  می گیرد.

 • در ساخت نمدهای پرداختکاری فوق از نمدهای ساخت کشورهای ترک و آلمان استفاده شده است.

       نمدهای پرداختکاری سردریلی

   

 • نمدهای پرداختکاری سردریلی در ابعاد 10 میلیمتر تا 60 میلیمتر در اشکال زیر ،جهت استفاده در 
  سطوح و زوایای مختلف قابل استفاده می باشد:

 • استوانه ای

 •  مخروطی

 • نوک تیز

 • عدسی

  نمدهای پرداختکاری تخت

   

 • نمدهای پرداختکاری تخت برای سطوح بیشتردر ضخامت و قطر زیر در صنایع آبکاری و پرداختکاری 
   مورد استفاده قرار می گیرد.

 •  ضخامت 4 تا 6 سانتیمتر و قطر 10 تا 25 سانتیمیتر